Udostępnij pocztą e-mail
Nie wszystkie niezbędne pola zostały wypełnione
wyślij e-mail

Warunki ogólne

Proszę zapoznać się z naszymi Warunkami ogólnymi i Regulaminem.

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY l DOSTAW

spółki Burkert Austria GmbH

 

§ 1. Postanowienia wstępne.

1. Niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży i dostaw, zwane dalej w skrócie ,,OWU” mają zastosowanie w odniesieniu do sprzedaży i dostaw realizowanych na rzecz Klientów   przez Burkert Austria GmbH, z siedzibą w Mödling (A-2340 Mödling) Kalterer Gasse 1a, NIP: ATU14709403, wpisaną do Rejestru OSTERREICHISCHES FIRMENBUCH pod numerem 127076 b, zwaną dalej Burkert.

2.  Akceptując OWU, Klient wyraża zgodę na ich obowiązywanie w pełnym zakresie.

3. Klient akceptuje OWU składając Zamówienie. Złożenie Zamówienia jest równoznaczne z zapoznaniem się przez Klienta z OWU i pełną akceptacją wszystkich postanowień OWU.

4. Odmienne aniżeli wskazane w OWU  warunki są nieważne, chyba że zostaną pisemnie potwierdzone przez Burkert.

5. Wszystkie wzajemne oświadczenia wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

6. Zmiana poszczególnych warunków OWU  nie wpływa na pozostałe.

7. Bez wyraźnej zgody Burkert wyrażonej pod rygorem nieważności  na piśmie prawa i obowiązki z tytułu Umowy  nie mogą być przenoszone na inne podmioty.

 

§ 2. Definicje.

Poniższe terminy pisane wielką literą będą miały w niniejszym OWU następujące znaczenie:

1. Burkert- spółka Burkert Austria GmbH, z siedzibą w Mödling (A-2340 Mödling) Kalterer Gasse 1a, NIP: ATU14709403, wpisana do Rejestru OSTERREICHISCHES FIRMENBUCH pod numerem 127076 b.

2. Klient - osoba prawna lub inna jednostka organizacyjna prowadząca działalność gospodarczą, która posiada aktywny numer NIP  (UID) - sprawdzany na stronie internetowej Komisji Europejskiej / VIES. (https://ec.europa.eu/taxation_customs/vies/?locale=pl) i która zamierza zakupić od Burkert produkty dostępne w ramach oferty Burkert.

3. Produkt/Produkty- Produkt/Produkty oferowane przez Burkert do zakupu dostępne w Serwisie oraz w Sklepie Internetowym.

4. Serwis- Serwis prowadzony przez Burkert pod adresem https://www.buerkert.pl,  którego jedynym i wyłącznym właścicielem jest Burkert. 

5. Sklep Internetowy- Sklep umożliwiający zakupy w formie online, prowadzony przez Burkert pod adresem https://www.buerkert.pl/pl/more-about/Witamy-w-Buerkert-eShop , którego jedynym i wyłącznym właścicielem jest Burkert. 

6. Zamówienie- uzgodnione pomiędzy Klientem, a Burkert Zamówienie określające zamówione przez Klienta od Burkert Produkty oraz wysokośc należnego od Klienta na rzecz Burkert wynagrodzenia, a także sposób jego płatności.

7. Regulamin- Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną na rzecz Klienta, dostępny w formie pliku PDF na nasze stronie internetowej.

 

8. Umowa- Umowa na sprzedaż i dostawę przez Burkert -Produktów Klientowi. Zasady zawierania Umów drogą elektroniczną określa Regulamin.

9. OWU-Niniejsze Ogólne Warunki Umowy zawieranej pomiędzy Klientem i Burkert, konieczne do zaakceptowania przez Klienta celem złożenia Zamówienia.  OWU dostępne są pod adresem https://www.buerkert.pl/pl/Warunki-ogolne/Warunki-ogolne w sposób umożliwiający ich zapisnaie, pobranie i wydrukowania.

10. Strona lub odpowiednio Strony –Burkert i/lub Klient.

 

§ 3. Ceny.

1. Podane w Serwisie i Sklepie Internetowym  ceny są wyłącznie cenami Produktów. Każdorazowo do Ceny doliczyć należy koszty dostawy (opłaty pocztowe, opłaty za przewóz- zależne od lokalizacji do której wysyłane są Produkty) a także  koszty ubezpieczenia przesyłki i ceł oraz montażu.  

2. Jeżeli pomiędzy datą złożenia Zamówienia a datą realizacji dostawy nastąpi z przyczyn niezależnych od Burkert podwyżka cen materiałów surowcowych, podatków lub innych obciążeń, na których podstawie zostaje obliczona cena, w tym przypadku Burkert zobowiązuje się drogą elektroniczną do powiadomienia o powyższym Klienta, a Klient w tym przypadku zobowiązuje się do zapłaty wynagrodzenia odpowiadającego cenie wyższej zaistniałej z w/w przyczyn.

3. W przypadku braku otrzymania i potwierdzenia  przez Burkert  od Klienta na etapie składania Zamówienia instrukcji co do sposobu przewozu/ dostawy -wybór drogi przewozu i środków transportu dokonywany jest według uznania Burkert z zachowaniem należytej staranności i bez zobowiązania i odpowiedzialności Burkert  za wybór najtańszego i/lub  najszybszego  sposobu dostawy i przewozu.  Wysyłka odbywa się zawsze - także w przypadku dostaw z opłaconym transportem oraz w przypadku zastrzeżenia własności - na ryzyko Klienta. W razie braku odmiennych ustaleń na etapie otrzymania i potwierdzenia  przez Burkert  od Klienta Zamówienia - opakowanie następuje według uznania Burkert.

 

§ 4. Dostawa.

1. Burkert zastrzega sobie możliwość uzgodnienia terminu dostawy każdego pojedynczego Zamówienia. Termin będzie komunikowany Klientowi na etapie podpisywania Zamówienia. Jeżeli wysyłka będzie niemożliwa lub niewykonalna z przyczyn innych niż zawinione działanie Burkert, Strony przyjmują, że termin dostawy został dotrzymany z chwilą zgłoszenia przez Burkert gotowości do wysyłki.

2. Klient wyraża zgodę na realizację dostaw zarówno całościowych jak i częściowych.  Dopuszcza się dostawy większej lub mniejszej ilości do 10 % (dziesięciu  procent) zamówionych Produktów. 

 

§ 5. Siła wyższa.

1. Burkert nie odpowiada za niewykonanie lub nienależyte wykonanie swoich zobowiązań wynikających z zawartej z Klientem Umowy, jeśli było to wynikiem nadzwyczajnych zdarzeń niezależnych od woli Burkert, powstałych po podpisaniu przez Klienta  Zamówienia i których Burkert nie mógł  przewidzieć na etapie składania Zamówienia przez Klienta (tj. zdarzenia siły wyższej-zdefiniowane w ust.2 poniżej) i/lub za niewykonanie lub nienależyte wykonanie swoich zobowiązań wynikających z zawartej z Klientem Umowy, jeśli było to wynikiem zdarzenia niezależnego od jego woli innego jednak  niż zdarzenie siły wyższej (zdefiniowane w ust.3 poniżej).

2. Strony Umowy uważają za siłę wyższą zewnętrzne zdarzenia, których wystąpienie nie było możliwe do przewidzenia w chwili zawierania Umowy, takie jak w szczególności choć nie tylko: trzęsienie ziemi, powódź, pożar, katastrofa w transporcie, wojna i działania wojenne, stan wyjątkowy, strajk powszechny, akty władzy państwowej, epidemie, choroby masowe, strajki, lokaut.

3. Za zdarzenie niezależne od woli Burkert uważa się zdarzenia o charakterze obiektywnym, którym (uwzględniając racjonalne nakłady ekonomiczne) nie można było zapobiec i na których zaistnienie Burkert ani jego pracownicy lub podwykonawcy nie mieli wpływu, nawet jeżeli przy zawieraniu Umowy można je było przewidzieć takie jak, choć nie tylko np. brak surowców czy maszyn  do produkcji.

4. W przypadku zaistnienia zdarzenia siły wyższej lub innego zdarzenia niezależnego od woli Burkert – Burkert ma prawo stosownie do swojego wyboru do:

a) odstąpienia od realizacji Zamówienia w całości lub w części- i anulacji realizacji złożonego Zamówienia w całości lub w części. W tym przypadku Burkert zwróci Klientowi część/ w przypadku anulacji częściowej lub całość/w przypadku anulacji w całości opłaconego wynagrodzenia;

b) zrealizowania Zamówienia w całości lub w części w terminie późniejszym- tj. po ustaniu zdarzenia siły wyższej lub innego zdarzenia niezależnego od Burkert. W tym przypadku Burkert należy się całość wynagrodzenia za realizację Zamówienia.

5. W razie zdarzenia siły wyższej (zdefiniowanego w ust.2) lub zdarzenia niezależnego od woli Burkert (zdefiniowanego w ust.3) – Burkert niezwłocznie poinformuje Klienta drogą elektroniczną o jego zaistnieniu i podjętej decyzji o której mowa w ust 4 a lub 4 b powyżej.

6. W razie zdarzenia siły wyższej (zdefiniowanego w ust.2) lub zdarzenia niezależnego od woli Burkert (zdefiniowanego w ust.3) –Klientowi nie przysługuje od Burkert jakiekolwiek odszkodowanie z tytułu ewentualnie wyrządzonej szkody i/lub utraconych korzyści, jak również jakiekolwiek inne odszkodowanie w związku z niezrealizowaniem przez Burkert Zamówienia w całości/ lub w części bądź w związku z realizacją Zamówienia w całości/ lub w części w terminie późniejszym.

                                       

§ 6. Zwrot Produktu/Produktów.

1. Z zastrzeżeniem ust. 2 w przypadku uzgodnienia przez Burkert z Klientem zwrotu zamówionego Produktu/Produktów – Burkert jest uprawniony do potrącenia z kwoty należnej za Zamówiony przez Klienta  Produkt/Produkty 25% (dwudziestu pięciu procent)  ceny Produktu/Produktów oraz potrącenia kwoty wartości opakowania, opłat pocztowych, opłat za przewóz, opłat za wysyłkę, ubezpieczenia, cła i montaż.

2. W przypadku poniesienia przez Burkert na skutek zwrotu przez Klienta Produktu/Produktów  szkody finansowej w wyższej wysokości aniżeli koszty potrącenia opisane w ust.1 Burkert jest uprawniony do potrącenia kwoty wyższej odpowiadającej wartości wyrządzonej szkody i jest zobowiązany do przesłania Klientowi uzasadnienia jej wyliczenia.

3. W sprawie zwrotów należy kontaktować się na adres e-mail: sales.pl@burkert.com

4. Po wysłaniu przez Klienta na w/w adres e-mail deklaracji co do zwrotu Produktu- przedstawiciele Burkert udzielą szczegółowych informacji i instrukcji w sprawie zwrotu.

 

§ 7. Reklamacje.

1.Reklamacje wad mogą być uwzględniane tylko w przypadku powiadomienia Burkert o ich wykryciu w drodze pisemnego zgłoszenia niezwłocznie, ale nie później niż w ciągu tygodnia od daty dostarczenia towaru do miejsca odbioru.

2. Wady, których nie można było wykryć w terminie tygodniowym, o którym mowa w ust.1  nawet przy zachowaniu wymogu starannej kontroli, należy zgłosić niezwłocznie po ich stwierdzeniu.

3. Obowiązkowi reklamacji podlegają także znaczne dostawy Produktów innych niż zamówione oraz odstępstwa ilościowe. Za wady Produktu  nie uważa się obowiązujących w obrocie handlowym lub niewielkich bądź niemożliwych pod względem technicznym do uniknięcia - odstępstw co do jakości, formy, koloru, wagi lub wyposażenia i nie mogą one być przedmiotem reklamacji. Dotyczy to także dostawy na podstawie wzorca lub próbki.

4. Wszelkie reklamacje o których mowa w niniejszym punkcie winny być wysyłane drogą elektroniczną na adres e-mail: sales.pl@burkert.com

                                                           

§ 8. Gwarancja.

1. Burkert gwarantuje, że Produkty są wolne od wad fabrycznych i materiałowych. Okres gwarancji wynosi 12 miesięcy od daty dostawy.

2. W przypadku uznania przez Burkert  gwarancji w związku z wadami, o których mowa w ust.1  wadliwy Produkt lub jego wadliwe części zostaną według wyboru Burkert nieodpłatnie wymienione na Produkt lub części wolne od wad lub bezpłatnie naprawione.

3. Reklamowane przez Klienta części należy na wezwanie Burkert niezwłocznie  zwrócić. Odesłanie przesyłki następuje z pokryciem kosztów wysyłki przez Klienta.

4. W przypadku wad możliwych do usunięcia wyklucza się możliwość wysuwania roszczenia o obniżenie ceny.

5. Samodzielne usunięcie wad przez Klienta może nastąpić tylko za pisemną zgodą Burkert.

6. Strony zgodnie wyłączają wszelką odpowiedzialność Burkert  za prace naprawcze przeprowadzone przez Klienta  lub osoby trzecie.

7. Gwarancja nie obejmuje części zużywających się lub części, które ze względu na właściwości materiałów z jakich zostały wykonane, podlegają zgodnie z rodzajem ich zastosowania wcześniejszemu zużyciu. Roszczenia z tytułu gwarancji przysługują tylko bezpośredniemu Klientowi  i nie mogą być przedmiotem cesji.

8. Powyższe ustępy regulują w sposób wyczerpujący i  ostateczny kwestie dotyczące gwarancji Produktów i wykluczają innego rodzaju roszczenia z tytułu gwarancji.

                                              

§ 9. Odpowiedzialność cywilna za produkt.

1. Odpowiedzialność za szkodę na rzeczy innej niż Produkt jest wyłączona w całości, niezależnie od winy.

2. W przypadku odsprzedania towaru wyłączenie odpowiedzialności cywilnej, o którym mowa w ust.1.  dotyczy również nowego nabywcy.

 

 

§ 10. Doradztwo techniczne dotyczące zastosowania, zastrzeżenie prawa wprowadzania zmian.

1. Zastosowanie, użytkowanie i przetwarzanie nabytego Produktu pozostaje wyłącznie w zakresie odpowiedzialności Klienta. Udzielone ustnie i na piśmie wskazówki Burkert dotyczące technicznych kwestii stosowania przez Klienta zakupionego Produktu  nie zwalniają Klienta  od obowiązku przeprowadzenia we własnym zakresie kontroli Produktów pod kątem ich przydatności do planowanych procedur i celów.

2. Klient ponosi w całości odpowiedzialność za zastosowanie, użytkowanie i przetwarzanie nabytego Produktu oraz ewentualną wyrządzoną z tego tytułu szkodę.

 

 

§ 11. Zastrzeżenie prawa własności.

1. Własność Produktu dostarczonego i przekazanego przechodzi na Klienta dopiero po opłaceniu przez Klienta całej należnej ceny Produktu wraz z ewentualnymi  odsetkami za zwłokę, opłatami z tytułu monitów oraz ewentualnymi kosztami procesowymi (w razie ich zaistnienia).

2. Zamontowanie dostarczonego Produktu lub jego części w innym przedmiocie nie powoduje wygaśnięcia zastrzeżenia własności. W takim przypadku Burkert pozostaje współwłaścicielem w proporcjach, w jakich Produkt  objęty zastrzeżeniem prawa własności przez Burkert pozostaje względem produktu końcowego.

                                                            

§ 12. Płatność.

1. Płatności na rzecz Burkert  należy realizować na rachunek konta bankowego Burkert  w terminie określonym w Zamówieniu i na wystawionej fakturze. Płatności można dokonać również za pomocą karty kredytowej lub debetowej. Wszystkie transakcje kartami kredytowymi i debetowymi obciążają rachunek w momencie zakupu. Z uwagi na fakt, że zawierana pomiędzy Klientem i Burkert Umowa ma charakter transgraniczny- dostawa wewnątrzwspólnotowa z Austrii na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej faktury wystawiane przez Burkert wystawiane są z tzw. odwróconym podatkiem  VAT tj. VAT 0%.

2. Klient zobowiązuje się do dokonywania płatności   bez jakichkolwiek potrąceń i z pokryciem opłat dodatkowych, o których mowa w § 3  ust.1-2 powyżej.  

3. Niezależnie od ustalonego w Zamówieniu i na fakturze terminu płatności cena kupna podlega natychmiastowej zapłacie, jeżeli Kupujący dopuści się wobec Burkert zwłoki w płatności innych należności lub jeżeli Burkert poweźmie wiadomość o niepewnej sytuacji majątkowej Klienta spowodowanej złożeniem wniosku o ogłoszenie upadłości, przyjęciem układu sądowego lub pozasądowego, protestu weksla lub czeku, prowadzeniem egzekucji lub niewykonaniem zobowiązania przez gwaranta lub innymi zdarzeniami określonymi w § 1052 ABGB (austriackiego kodeksu cywilnego). W takim wypadku Burkert ma prawo realizować należne jeszcze dostawy tylko za zaliczką lub odstąpić od zawartej umowy.  W przypadku większej liczby podlegających zapłacie należności,  płatności wpływające od Klienta zaliczane są bez względu na dyspozycję Klienta w pierwszej kolejności na poczet odsetek, a następnie na poczet najstarszej należności.

4. Burkert jest uprawniony do naliczania należnych odsetek  bez uprzedniego upomnienia w tym zakresie w przypadku przekroczenia przez Klienta wskazanego w Zamówieniu i na fakturze terminu płatności. W tym przypadku Klient jest zobowiązany do zapłaty należnych odsetek w wysokości 2% (dwóch procent)  powyżej stopy procentowej obowiązującej w dużych bankach austriackich dla kredytów obrotowych z doliczeniem podatku od towarów i usług (VAT).

5. Klient  nie ma prawa wstrzymywać płatności z powodu posiadania ewentualnych roszczeń wzajemnych, ani dokonywać  potrąceń roszczeń wzajemnych od należności.

6. Klient niniejszym wyraża zgodę na wystawienie faktury bez jego podpisu w formie elektronicznej przez Burkert oraz na jej dostarczanie drogą elektroniczną na wskazany przez Klienta przy składaniu Zamówienia- adres e-mail.

7. Składając Zamówienie Klient jest zobowiązany wybrać walutę (waluta Euro lub waluta Polski złoty), w której dokonywana będzie płatność. Wszystkie kolejne faktury na składane przez Klienta Zamówienia- wystawiane będą w oparciu o złożoną przez Klienta przy 1 (pierwszym) Zamówieniu deklarację. Jeżeli po złożeniu w/w deklaracji Klient będzie chciał zmienić walutę zobowiązany jest w tym celu do wysłania stosownej informacji na adres: sales.pl@burkert.com Zmiana waluty w której Klient dokonuje płatności na rzecz Burkert możliwa jest co Zamówień, względem których nie nastąpiło jeszcze wystawienie faktury. Zmiana jest skuteczna od chwili jej potwierdzenia przez Burkert.

 

§ 13. Rysunki.

1. Rysunki, dokumentacja i projekty przekazane Klientowi przez Burkert nie mogą być przekazywane osobom trzecim.

2. W przypadku naruszenia zakazu, o którym mowa w ust.1 Klient  zobowiązuje się  do pokrycia wyrządzonej z tego tytułu Burkert  szkody w pełnej wysokości (w tym w zakresie utraconego przez Burkert zarobku).

3. W przypadku niezłożenia Zamówienia odbiorca rysunków lub dokumentów przesłanych przez Burkert wraz z ofertą jest zobowiązany do ich natychmiastowego  zwrotu.

 

§ 14. Ograniczenie odpowiedzialności cywilnej.

1. Odpowiedzialność odszkodowawcza Burkert odnosi się tylko do szkody wyrządzonej Klientowi wskutek działania umyślnego i jest ograniczona kwotowo do wartości zakupionego Produktu/Produktów, w związku z którymi doszło do powstania ewentualnej szkody. 

 

§ 15. Postanowienia końcowe.

1. Prawem obowiązującym pomiędzy Stronami w zakresie zawartej Umowy kupna- sprzedaży jest prawo austriackie. Sądem właściwym jest właściwy rzeczowo sąd w Wiener Neustadt. Miejscem wykonania dostawy i płatności jest Mödling.

2. Wyklucza się możliwość stosowania przepisów wiedeńskiej konwencji NZ o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów z 1980 roku (BGBI. [austr. Dz.U.] 1988/96).

3Jeżeli jedno z postanowień niniejszego OWU będzie lub stanie się nieważne, to nie wpływa to na ważność wszystkich pozostałych postanowień. W takim przypadku Strony zobowiązują się do zastąpienia nieważnego postanowienia OWU postanowieniem o treści zbliżonej do pierwotnego celu wprowadzonego zapisem nieważnym.

4. Niniejsze OWU  wchodzi w życie z dniem 01 lutego 2021.

Moja lista do porównania