Udostępnij pocztą e-mail
Nie wszystkie niezbędne pola zostały wypełnione
wyślij e-mail

Chromatografia cieczowa

Pod pojęciem chromatografii cieczowej rozumie się metody fizyczne, w których następuje rozdzielenie substancji poprzez rozdzielenie pomiędzy fazą spokojną (stacjonarną) i ruchomą (mobilną).

HPLC (high performance liquid chromatography) jest to metoda rozdzielenia, w której płynna próbka transportowana jest pod wysokim ciśnieniem przez fazę stacjonarną. Zależnie od sposobu oddziaływania pomiędzy fazami i próbką rozróżnia się chromatografię adsorpcyjną, rozdzielczą, na zasadzie wymiany jonowej, filtracyjną i według powinowactwa. W metodzie HPLC znajduje głównie zastosowanie chromatografia adsorpcyjna i rozdzielcza. W metodzie HPLC wykorzystuje się cząstki rozdzielcze o ziarnach wielkości kliku µm; osiąga się tutaj wysokie stopnie rozdzielcze, ale jednocześnie wymagane jest przezwyciężenie dużego przeciwciśnienia podczas transportu fazy mobilnej przez cienką kolumnę (o średnicy kilku mm). Wszystkie części muszą być możliwie wzajemnie połączone bez objętości martwej i stabilne ciśnieniowo (do 300 bar).