Udostępnij pocztą e-mail
Nie wszystkie niezbędne pola zostały wypełnione
wyślij e-mail
Bürkert - Blisko Ciebie
Urząd /4
  • Biuro główne
  • Siedziba
  • Systemhaus
  • Dystrybutor
  • Urząd
  • Roślina
  • Centrum logistyczne
bürkert
 

Warunki ogólne

Please see our "Terms and Conditions"

Drukuj

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY l DOSTAW

spółki Burkert Austria GmbH

1. Uwagi ogólne                                                                                                                        

W odniesieniu do naszych wszystkich ofert, transakcji sprzedaży i dostaw obowiązują wyłącznie poniższe warunki. Klient wyraża zgodę na ich obowiązywanie w pełnym zakresie. Odmienne warunki Klienta są nieważne, chyba że zostaną przez nas pisemnie potwierdzone. Wszystkie wzajemne oświadczenia wymagają formy pisemnej. Zmiana poszczególnych warunków nie wpływa na pozostałe. Bez naszej wyraźnej zgody na piśmie prawa i obowiązki z tytułu umowy kupna nie mogą być przenoszone na inne podmioty. Do momentu przyjęcia porozumienia odmiennej treści warunki te obowiązują w odniesieniu do obecnych i przyszłych kontaktów handlowych, nawet jeżeli nie zostanie to osobno zaznaczone przy zawieraniu poszczególnych umów w ramach istniejącego kontaktu handlowego.

2. Oferty

Oferty zawsze mogą ulec zmianie, nawet jeżeli nie zostało to osobno uzgodnione.

3. Zamówienia

Uważa się, że zamówienia zostały przyjęte, jeżeli zaakceptujemy je na piśmie. O treści i zakresie decyduje nasze pisemne potwierdzenie przyjęcia zamówienia. Jeżeli dostawa realizowana jest niezwłocznie bez potwierdzenia zamówienia, to potwierdzeniem zamówienia jest faktura.

4. Ceny

Nasze ceny mogą ulec zmianie i obowiązują od miejsca dostawy z wyłączeniem opakowania, opłat pocztowych, opłat za przewóz, innych opłat za przesyłkę, ubezpieczeń, ceł i kosztów montażu.

Przeprowadzona między datą zawarcia umowy a datą realizacji dostawy podwyżka wynagrodzeń, cen materiałów surowcowych, podatków lub innych obciążeń, na których podstawie zostaje obliczona cena, lub wejście w życie tego rodzaju nowych obciążeń uprawniają nas do przerzucenia na Klienta tych zwiększonych kosztów.

5. Dostawa

Zastrzegamy sobie możliwość uzgodnienia terminu dostawy każdego pojedynczego zamówienia. Terminy dostawy uzgadniane są tylko pod warunkiem niezakłóconego przebiegu procesu produkcji. Jeżeli wysyłka będzie bez naszej winy niemożliwa lub niewykonalna, to uważa się, że termin dostawy został dotrzymany z chwilą zgłoszenia gotowości do wysyłki. Klient nie ma prawa odmawiać przyjęcia dostaw częściowych. Dopuszcza się dostawy większej lub mniejszej ilości do 10 procent zamówionego towaru. Następstwa działania siły wyższej, przerwa w produkcji, strajk, lokaut, działania władz, brak surowców i materiałów w momencie produkcji oraz inne nieprzewidywalne okoliczności, jakie wystąpią u nas i naszych dostawców, uprawniają nas do odstąpienia od zobowiązania realizacji dostawy w całości lub częściowo. Niedotrzymanie potwierdzonych terminów dostawy lub spóźnione ich wykonanie nie uprawniają Klienta do dochodzenia roszczeń odszkodowawczych lub do anulowania zamówienia. Mamy prawo, ale nie mamy obowiązku dostarczenia w terminie późniejszym niezrealizowanej ilości towaru. Z chwilą zgłoszenia gotowości do wysyłki ryzyko przechodzi na Kupującego. Wybór drogi przewozu i środków transportu dokonywany jest w przypadku braku szczególnych instrukcji według naszego uznania bez jakiejkolwiek odpowiedzialności za najtańszy i najszybszy sposób ekspedycji. Wysyłka odbywa się zawsze - także w przypadku dostaw z opłaconym transportem oraz w przypadku zastrzeżenia własności - na ryzyko Klienta. Opakowanie następuje według naszego uznania, chyba że przyjęto porozumienie odmiennej treści.

6. Zwrot towaru

W przypadku uzgodnienia z Klientem zwrotu naszego towaru rozliczeniu podlega co najmniej 10% ceny towaru z doliczeniem wartości opakowania, opłat pocztowych, opłat za przewóz, opłat za wysyłkę, ubezpieczenia, cła i montażu, chyba że ponieśliśmy szkodę finansową w wyższej wysokości.

Jeżeli Klient już zapłacił za towar, otrzyma notę uznaniową.

7. Reklamacje

Reklamacje wad mogą być uwzględniane tylko w przypadku powiadomienia nas o nich w drodze pisemnego zgłoszenia niezwłocznie, ale nie później niż w ciągu tygodnia od daty dostarczenia towaru do miejsca odbioru. Wady, których nie można odkryć w tym terminie nawet przy zachowaniu wymogu starannej kontroli, należy zgłosić niezwłocznie po ich stwierdzeniu. Obowiązkowi reklamacji podlegają także znaczne dostawy towarów innych niż zamówione oraz odstępstwa ilościowe. Za wady nie uważa się obowiązujących w obrocie handlowym lub niewielkich bądź niemożliwych pod względem technicznym do uniknięcia - odstępstw co do jakości, formy, koloru, wagi lub wyposażenia i nie mogą one być przedmiotem reklamacji. Dotyczy to także dostawy na podstawie wzorca lub próbki.

8. Gwarancja

Gwarantujemy, że nasze produkty są wolne od wad fabrycznych i materiałowych. Okres gwarancji wynosi 6 miesięcy od daty dostawy. W przypadku gwarancji wadliwe urządzenie lub wadliwe części zostaną według naszego wyboru nieodpłatnie wymienione na urządzenie lub części wolne od wad lub bezpłatnie naprawione. Reklamowane części należy na nasze wezwanie zwrócić; odesłanie przesyłki następuje z pokryciem kosztów wysyłki. W przypadku wad możliwych do usunięcia wyklucza się możliwość wysuwania roszczenia o obniżenie ceny. Usunięcie wad przez Kupującego może nastąpić tylko za naszą zgodą. Wykluczamy wszelką odpowiedzialność za prace naprawcze przeprowadzone przez Kupującego lub osoby trzecie. Gwarancja nie obejmuje części zużywających się lub części, które ze względu na właściwości materiałów, z jakich zostały wykonane, podlegają zgodnie z rodzajem ich zastosowania wcześniejszemu zużyciu. Roszczenia z tytułu gwarancji przysługują tylko bezpośredniemu Kupującemu i nie mogą być przedmiotem cesji.

Powyższe ustępy regulują w sposób ostateczny kwestie dotyczące gwarancji produktów i wykluczają innego rodzaju roszczenia z tytułu gwarancji.

9. Odpowiedzialność cywilna za produkt

Odpowiedzialność za szkodę na rzeczy innej niż towar jest wyłączona w całości, niezależnie od winy, w stosunku do przedsiębiorców w rozumieniu ustawy o ochronie konsumentów. W przypadku odsprzedania towaru wyłączenie odpowiedzialności cywilnej dotyczy nowego nabywcy.

10. Doradztwo techniczne dotyczące zastosowania, zastrzeżenie prawa wprowadzania zmian

Zastosowanie, użytkowanie i przetwarzanie nabytego towaru pozostają wyłącznie w zakresie odpowiedzialności Kupującego. Udzielone ustnie i na piśmie wskazówki sprzedającego dotyczące technicznych kwestii stosowania pozostają niewiążące także w odniesieniu do ewentualnych praw ochronnych osób trzecich, i nie zwalniają Kupującego od obowiązku przeprowadzenia we własnym zakresie kontroli produktów pod kątem ich przydatności do planowanych procedur i celów.

Zastrzegamy możliwość wprowadzenia zmian konstrukcyjnych.

11. Zastrzeżenie prawa własności

Własność towaru dostarczonego i przekazanego przechodzi na Kupującego dopiero po opłaceniu przez niego całej ceny kupna wraz z ewentualnie narosłymi odsetkami za zwłokę, opłat z tytułu monitów oraz kosztów procesowych. Przyjęcie weksli i czeków odbywa się tylko celem zapłaty; z tego powodu własność danego przedmiotu kupna przechodzi na Kupującego dopiero w momencie, kiedy wobec nas nie mogą być już wysuwane żadne roszczenia z tytułu tych papierów wartościowych. Płatności czekiem z jednoczesnym utworzeniem stosunku zobowiązania na podstawie weksla nie uważa się za spłatę należności z tytułu kupna. Zamontowanie dostarczonego towaru lub jego części w innym przedmiocie nie powoduje wygaśnięcia zastrzeżenia własności; raczej pozostajemy współwłaścicielami w proporcjach, w jakich towar objęty naszym zastrzeżeniem własności pozostaje względem produktu końcowego.

Kupujący ma prawo poddać towar dostarczony z zastrzeżeniem własności w ramach zwyczajnego obrotu handlowego dalszemu przetworzeniu lub odsprzedać go. Natomiast na takim towarze nie może ustanawiać prawa zastawu ani przewłaszczenia na zabezpieczenie. Na wypadek odsprzedaży lub dalszego przetworzenia Kupujący niniejszym ceduje na nas celem zabezpieczenia wszystkie wierzytelności przysługujące mu z tytułu odsprzedaży wraz ze wszystkimi prawami dodatkowymi wobec dłużnika będącego osobą trzecią z prawem ściągnięcia należności do wysokości kwoty faktury. Jeżeli Kupujący prowadzi inkaso scedowanej należności we własnym zakresie, odbywa się to tylko na zasadzie powiernictwa. Przychody zainkasowane na naszą rzecz podlegają natychmiastowemu przekazaniu ich nam. Na nasz wniosek Kupujący ma obowiązek powiadomienia swojego klienta o dokonanej cesji oraz przekazania nam informacji koniecznych do dochodzenia naszych praw wobec jego klienta. Kupujący ma obowiązek niezwłocznego powiadomienia nas o ustanowieniu prawa zastawu lub każdego naruszenia naszych praw przez podmioty trzecie.

12. Płatność

Płatności należy realizować na rachunek naszego konta bankowego w ciągu 30 dni od daty wystawienia faktury netto bezjakichkolwiek potrąceń i z pokryciem opłat. Cena kupna podlega jednak natychmiastowej zapłacie, jeżeli Kupujący dopuści się wobec nas zwłoki w płatności innych należności lub jeżeli dowiemy się o niepewności jego sytuacji majątkowej spowodowanej złożeniem wniosku o ogłoszenie upadłości, przyjęciem układu sądowego lub pozasądowego, protestu weksla lub czeku, prowadzeniem egzekucji lub niewykonaniem zobowiązania przez gwaranta lub innymi zdarzeniami określonymi w § 1052 ABGB (austriackiego kodeksu cywilnego). W takim wypadku mamy prawo realizować należne jeszcze dostawy tylko za zaliczką lub odstąpić od zawartej umowy.  W przypadku większej liczby podlegających zapłacie należności płatności wpływające zaliczane są bez względu na informacje Kupującego w pierwszej kolejności na poczet odsetek, a następnie na poczet najstarszej należności. Zwłoka w płatności następuje bez uprzedniego upomnienia w przypadku przekroczenia 30-dniowego terminu zapłaty; wówczas pojawia się obowiązek zapłacenia odsetek za zwłokę w wysokości 2% powyżej stopy procentowej obowiązującej w dużych bankach austriackich dla kredytów obrotowych z doliczeniem podatku od towarów i usług (VAT). Kupujący nie ma prawa powstrzymać płatności z powodu posiadania ewentualnych roszczeń wzajemnych, ani dokonać potrąceń tych roszczeń wzajemnych od należności.

13. Rysunki

Rysunki, dokumentacja i projekty nie mogą być przekazywane osobom trzecim. Naruszenia tego zakazu zobowiązują do pokrycia szkody w pełnej wysokości. W przypadku niezłożenia zamówienia odbiorca rysunków lub dokumentów przesłanych wraz z ofertą jest zobowiązany do ich zwrotu.

14. Postanowienia szczególne E-Commerce

Jeśli Klient kupuje u nas produkty lub usługi za pośrednictwem strony internetowej lub innego procesu e-commerce, obowiązują następujące przepisy uzupełniające:

Kupujący jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo swojego hasła i przyjmuje do wiadomości, że zakupy dokonane przy użyciu jego hasła są dla niego wiążące. Po udanej rejestracji można złożyć zamówienie. Wprowadzając dane osobowe i klikając przycisk "Wyślij zamówienie" w ostatnim kroku procesu zamawiania, zostaje złożone wiążące zamówienie na towar znajdujący się w koszyku. Potwierdzenie otrzymania zamówienia następuje natychmiast po jego wysłaniu. Umowa sprzedaży zawierana jest wyłącznie z naszym potwierdzeniem zamówienia. Potwierdzenie zamówienia odbywa się drogą elektroniczną. Możemy według własnego uznania zadeklarować potwierdzenie zamówienia. Dołożyliśmy wszelkich uzasadnionych starań, aby zapewnić bezpieczeństwo wszystkich stron internetowych i punktów dostępu, ale jednocześnie wyłączamy wszelką odpowiedzialność za wszelkie przypadki niewłaściwego wykorzystania informacji przekazywanych do i/lub z tych stron internetowych i/lub punktów dostępu przez osoby inne niż nasi pracownicy. Klient wyraża zgodę na stosowanie przez nas plików cookies za pośrednictwem strony internetowej Klienta lub innych procesów handlu elektronicznego. Dostawy realizowane są wyłącznie na terenie Austrii. Płatność zostanie dokonana przelewem bankowym na nasze konto biznesowe po wystawieniu faktury.

15. Ograniczenie odpowiedzialności cywilnej

Wyklucza się możliwość wysuwania wobec sprzedającego roszczeń odszkodowawczych z tytułu niemożności wykonania świadczenia, zawinionego naruszenia klauzul umowy, zawinienia przed i w momencie zawarcia umowy oraz z tytułu czynu niedozwolonego, chyba że sprzedający dopuścił się działania umyślnego. Jeżeli możliwa byłaby odpowiedzialność sprzedającego, to ogranicza się ona do wartości dostarczonych przez niego towarów.

16. Obowiązujące prawo, właściwość sądu

Jako obowiązujące Strony uzgadniają prawo austriackie. Sądem właściwym jest właściwy rzeczowo sąd w Wiedniu. Miejscem wykonania dostawy i płatności jest Wiedeń. Wyklucza się możliwość stosowania przepisów wiedeńskiej konwencji NZ o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów z 1980 roku (BGBI. [austr. Dz.U.] 1988/96).

17. Częściowa nieważność

Jeżeli jedno z postanowień niniejszych warunków handlowych lub jedno z postanowień w ramach innych porozumień będzie lub stanie się nieważne, to nie wpływa to na ważność wszystkich pozostałych postanowień lub porozumień.

Moja lista do porównania